biuro@nwsolutions.pl
+48 691 968 428

Outsourcing usług

Outsourcing jest procesem, który pozwala na pozyskanie zasobów, którymi firma w danej chwili nie dysponuje lub są realizowane na niskim lub nie zadawalającym poziomie. Outsourcing pomaga zredukować wzrost kosztów stałych organizacji, a tym samym powoduje jej większą elastyczność, co przekłada się na większą konkurencyjność na rynku. W ten sposób firma może korzystać z zasobów podmiotów zewnętrznych i realizować swoje cele w inny, bardziej elastyczny sposób. 

Z reguły firmy decydują się na outsourcing, gdy potencjalne zasoby zewnętrzne są tańsze od zasobów wewnętrznych. Zmniejszenie kosztów następuje co najmniej na dwóch poziomach. Po pierwsze, korzystając z usług zewnętrznej firmy zmniejsza się nakłady na utrzymanie własnej bazy technicznej i organizacyjnej, po drugie, firmy korzystające z outsourcingu mają możliwość utrzymywania niższego poziomu zatrudnienia.

Outsourcing jednak bardzo często wymusza zmianę struktury organizacji i powoduje redukcję etatów, co może wiązać się z wieloma problemami wewnątrz organizacji i powodować powstanie barier, które utrudnią lub wręcz uniemożliwią osiągnięcie korzyści wynikających z wdrożenia outsourcingu, Dlatego bardzo ważną rzeczą jest zadbanie o to, aby cały proces outsourcingu został przeprowadzony poprawnie i aby zarówno firma, jak i dostawca tej usługi od samego początku pracowali jako zespół pod okiem fachowców, kierując się zasadą "win-win"

NW Solutions wspiera zarówno klientów jak i dostawców usług outsourcingu w poprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Jesteśmy w stanie wyłowić z rynku specjalistów w danej dziedzinie czy zakresie usług i zweryfikować ich potencjał i doświadczenie. Potrafimy przeprowadzić cały proces, począwszy od wykonania diagnozy potrzeb klienta, stworzenia szczegółowej specyfikacji, przygotowania zapytań ofertowych, udziału w wizjach lokalnych, inwentaryzacjach, a kończąc na przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert i stworzeniu raportu - rekomendacji dla klienta. Wspieramy także dostawców w pierwszych etapach wdrożenia. Między innymi przygotowujemy zakresy usług, opisy stanowisk, szkolimy pracowników, przygotowujemy dokumentację, wdrażamy oprogramowanie wspierające ten proces. Jesteśmy w stanie przeprowadzić i skoordynować każdy proces outsourcingu.

Specjalizujemy się w outsorcingu usług:

  • utrzymania ruchu
  • utrzymania czystości
  • zarządzania gospodarką odpadami
  • zarządzania infrastrukturą
  • obsługi zarządzania recepcją
  • ochrony obiektów
  • obsługi technicznej

Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie z pracy w działach utrzymania ruchu i działach infrastruktury, co pozwala nam na zastosowanie sprawdzonych już i przetestowanych metod wdrożeniowych.